پیمان نامه حقوق کودک

ماده 12- آزادی عقیده کودککودک حق دارد در مواردی که به زندگی وی مربوط می شود آزادانه عقیده خود را بیان کند.

ماده 14- آزادی اندیشه و مذهبدولت ها باید آزادی اندیشه و مذهب کودک و حق هدایت کودک توسط والدین خود را محترم بشمارند.

ماده 15- آزادی اجتماعی کودکان حق دارند که با یکدیگر ارتباط داشته و تشکیل اجتماعات دهند.

ماده 16- حفظ حریم کودکامور خصوصی، خانوادگی و مکاتبات کودکان باید در برابر هر نوع دخالت، بی حرمتی و افتراء محافظت شود.


ماده 28- آموزش و پرورشبرخورداری از آموزش و پرورش حق هر کودک است و دولت ها باید امکان آموزش ابتدایی رایگان و اجباری را برای همگان فراهم آورند.

ماده30- کودکان اقلیت های قومی و مذهبیکودکان اقلیت های قومی و مذهبی حق برخورداری از فرهنگ خود و انجام اعمال مذهبی و تکلم به زبان خویش را دارا هستند.