رد ادّعاى میسن ریمى 1

دانش آموزان عزيز از گنجينه نوشته هاي بي نظير جناب نخجواني نهايت استفاده را در پاسخ به ابهامات و دفاع از آئين بهائي بنمائيد
قسمت دوم و سوم  و چهارم نيز در بخش پاسخ به شبهات آمده است

رد ادّعاى میسن ریمى 1
على نخجوانى

ترجمه از فرانسه

پیشگفتار

زمانی که در رضوان 1960 ، میسن ریمی (Mason Remey) اعلام كرد كه او دومین ولى امر میباشد، دو بهائى آمریكائى بنامهاى: دكتر لى لاند (Dr. Leland) و دكتر اپال جنسن Dr.Opal Jensen)) كه فاتحین جزیره رئونیون (La Réunion) در نقشه جهاد روحانی ده ساله بودند، ادّعاى پوچ او را قبول کردند. این فارسان حضرت بهاءالله که در آن ایام در امریكا میزیستند دوستان بهائى بسیارى در جزائر رئونیون و موریس (Maurice) داشتند ودست به یک مبارزه ی مکاتبه ئی تند و خشن با آنان زدند.

 برخی ازاحباء که امر مبارک را از طریق این مهاجران شناخته بودند تا اندازه ای تحت تاثیر استدلالهای آن دو تن قرار گرفتند و ادّعای میسن ریمی را به خود قبولاندند. عدّه اى نیز عمیقا مضطرب شده و شروع به طرح سؤالاتی در موردعهد و میثاق الهى كردند. جامعه بهائی در پریشانى بود.

حضرات ایادی امرالله در ارض اقدس لازم دانستند كه یكی از اعضاى هیأت معاونت آفریقا را كه واقف بر ادّعاى میسن ریمى بود، فورا رهسپار آن جزائر كنند تا جواب مناسب به ادّعاى آن ناقضین دهد. در آن زمان بنده مقیم كامپالا بودم و تحت نظر ایادى امرالله جناب موسى بنانى خدمت میكردم. از بنده خواسته شد كه امور محوّله را كنار گذارده و رهسپار اقیانوس هند شوم. كتابخانه محقر خود را با تمامى مداركی كه در اختیار داشتم برداشته وپیش از آنکه به جزایر رئونیون و موریس سفر کنم برای مشورت با ژیلبر ربر) (Gilbert Robert که ساکن تاناناریو بود راهی ماداگاسکار شدم. یادداشتهائی که در پی میآید حاصل کوشش مشترک ماست. این یادداشتها به دو زبان فرانسه و انگلیسی و برای احبّای آن دو جزیره تنظیم و تدوین شد.

از آنجا که محتوای این پاسخها و نصوص نقل شده میتواند کماکان مفید فائدتی باشد، در مراجعه ی مجدد به یادداشتها با انجام تصحیحاتی مختصر متن را ویرایش کردم. افزون بر این خلاصه ای از رویدادهائی را که منجر به نقض عهد شماری از احبّای فرانسه شد با توضیحی در مورد محکمه بهائی (در ارض اقدس) و شرحی در مورد اختیارات و مسئولیتهای حضرات ایادی امرالله در این دوره ی انتقالی را به صورت سه پیوست به آن افزودم. به رغم آنکه چهل و پنج سال از آن تاریخ میگذرد این متن ولو به گونه ای مختصر نوری می تاباند بر واقعه ای از تاریخ امر بهائی که نیروی مکنون در میثاق حضرت بهاءالله را متجلی میسازد.

در سال1977، بیت العدل اعظم الهى، بیانیه ای بسیارروشن تحت عنوان"میسن ریمی و كسانیكه به راه او رفتند" "Mason Remey and those who followed him " را به چاپ رسانیدند.

افرادى كه مایلند اطلاعات بیشترى در اینمورد كسب كنند میتوانند از طریق مراجعه به اینترنت این بیانیه را مطالعه کنند.

 على نخجوانى 26 ژانویه 2005 مُلسهایم

سپاس بي پايان تقديم جناب نخجواني

ورقا