خبر خوش

دانش آموزان عزيز  به اين خبر خوش توجه كنيد:

به همت چند استاد بهائی در دانشگاه قاهره کتاب اقدس در سایت زیر درج گشته و هر کدام از آیات تلاوت شده است تا  بتوانیم آن را با صوت و تلفظ صحیح بشنویم. امیدوارم که از این مجموعه زیبا  و فوق العاده کمال استفاده را ببریم و آستان جمال اقدسش را شاكر  و حامد باشيم.

http://www.alaqdas.org


http://www.alaqdas.org/Kitab-i-Aqdas_01.htm

 اين مژده بزرگ را به همه دوستانتان بدهيد.