حذف اتّهام ارتباط بهائیان با صهیونیزم در مصر

 ورقا اين دست آورد واقع بينانه مصر را به همه خير انديشان تبريك  ميگويد و آن را به دانش آموزان ستمديده بهائي و معلمان روشن ضمير تقديم ميدارد.


حذف اتّهام ارتباط بهائیان با صهیونیزم در مصر
http://www.bahai-egypt.org
در اقدامی شگفتی برانگیز، وزارت اوقاف مصر در اظهارات علنی مطرح شده، بهائیان مصر را از هرگونه ارتباطی با صهیونیزم اتّهاماتی که قبلاً، بدون هیچ سند و مدرکی، توسّط همین وزارتخانه بر آنها وارد میشد مبرّا دانست.این تحوّل جدید دو روز پیش در سایت الاقباط متّحدون منتشر شد.سایت مستقلّ شبکهء اسلامی حقوق بهائیان چکیدهء ترجمهء مقاله را اخیراً درج کرده است.ذیلاً بخشی از آنچه که این شبکه درج کرده نقل میشود. در حرکتی غیرمترقّبه که مبیّن تحوّلی مثبت در برخورد وزارت اوقاف با جامعهء بهائی مصر است، شیخ سالم عبدالجلیل – معاون امور مذهبی در جواب سؤال در خصوص اتّهامات وارده به بهائیان مصر و حمایت آنان از جنبش صهیونیستی اظهار داشت:هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد که بهائیان مصر را به حمایت از صهیونیسم متّهم سازد.امّا به طور کلّی میگویم که وجود هر فرقهای که امری را پیروی کند که موهوب به الهامات الهی نیست به معنای خدمت به دشمنان است.امّا گفتن این مطلب که امر بهائی در خدمت صهیونیسم است یا با آن رابطه دارد یا حرکتهایش حکم شده توسّط صهیونیسم است یا با آن پیوند دارد همهء اینها اتّهاماتی بدون مدرک و سند است، و بارها توسّط نهادهای اطّلاعاتی، و نه محقّقین اسلامی، مطرح شده است. ما نه تنها دعوت به گفتگو را قبول میکنیم، بلکه در واقع از سایرین که با آنها اختلاف عقیده داریم نیز دعوت به گفتگو میکنیم تا به زمینهء مشترکی دست یابیم. امّا، قبلاً وزارت اوقاف، همانطور که در مطلب پیشین درج شد و ذیلاً نقل می‌گردد، مخالفتش با بهائیان را صریحاً اعلام میکرد:... وزارت اوقاف، به مسئولیت آقای زقزوق، به جمیع مساجد مصر اعلام کرده که حمله به بهائیان را شروع کنند.  دومین مقاله در روزنامهء وابسته موسوم به روض الیوسف، که امروز منتشر شد این خبر جدید را مفتخرانه اعلام کرد." ملخّص کلام آن که، مقاله اظهار می‌دارد که وزارت مزبور کتاب به نام بهائیت و موضع اسلام بین تمام ائمّه مساجد توزیع کرده و هدف از آن اعلام به مردم است که مراقب بهائیان باشند که قصد دارند با آنها تماس گرفته در این فرایند، اسلام را نابود کنند. این کتاب و مقاله همان اکاذیب معمولی را که در مصر (و ایران) دربارهء بهائیان منتشر شده تکرار می‌کنند؛ یعنی تبلیغات بی‌اساس دربارهء ارتباط با صهیونیسم و غیره ... این مقاله بهائیان را به ارتداد متّهم کرده توضیح می‌دهد که چگونه شیخ الازهر در سال 1947 آنها را اینگونه طبقه‌بندی کرده و ازدواج آنها را مُلغی و کان لم یکن شمرده است.  این کتاب حتّی مصریان را تحریک می‌کند که "به جوانان خود دربارهء خطرات بهائیت هشدار دهند که در دام اینان نیفتند." باید تأکید کرد که این تحوّل را باید تغییر جهتی بسیار مهمّ در موضع این وزارت‌خانه تلقّی کرد که، از جمله مسئولیت‌هایش، نظارت بر کلّیه مساجد و مؤسّسات دینی در کشور است. این مطلب همچنین از ظهور جریان تفاهم و پذیرشی سخن می‌گوید که به نظر می‌رسد ناشی از درکی بهتر دربارهء بهائیان باشد.  دولت و نهادهایش، و نیز اعضاء متعدّد برجسته و رهبران جامعه، به نظر می‌رسد حقیقت را دربارهء امر بهائی در می‌یابند و به تمایل بهائیان مصری، به عنوان شهروندان مطیع و خیرخواهان مملکت واقف می‌گردند. اگرچه این حرکت انتقال امری تدریجی و محتاطانه است، امّا نشان می‌دهد که مقامات مصری بالاخره به این استنتاج نزدیک می‌شوند که بهائیان واقعاً نسبت به کشور محبوبشان خیرخواهند و نیات آنها خدمت به سایر شهروندان و ترویج وحدت و اتفاق در هر جایی است که سکونت دارند.  این تغییر تدریجی قلوب طبیعی است ... و این تغییر به علّت مسیر محکم و تزلزل‌ناپذیری است که بهائیان مصر در تلاش‌های خود پی گرفته‌اند.  آنها همیشه در کمال متانت، احترام و انعطاف به متجاوزین به حقوقشان پاسخ داده‌اند و حتّی زمانی که با حملات بیرحمانه توسّط بعضی از آنها روبرو شده‌اند، رویّهء خود را ترک نکرده‌اند.  از آن گذشته، در عین حفظ آرامش و متانت خود، هرگز در ردّ تصاویر نادرستی که از دینشان در بعضی از رسانه‌ها یا عناصر افراطی جامعه عرضه شده، ابداً درنگ نکرده‌اند.