تبعیض تحصیلی در کشور عزیزمان ایران هنوز بیداد میکند

شادان شیرازی دخترکی ریز نقش رتبه ی 113 کنکور ریاضی، پهنه ی تبعیض تحصیلی در ایران را به چالش می کشد. این ظلم ها در آستانه ی باز گشائی مدارس، سبب خواری و شرمساری مردم شریف ایران و دارای تبعات روانی منفی است که در حافظه ی تاریخی این کشور پهناور با سابقه ی درخشان گذشته که اکنون لکه دار شده است، باقی میماند و روح بلند همتی و آزادگی را در هویت ایرانیان می کشد و اعتماد بنفس و عزت و شرافت مردم این سرزمین را به ذلت میکشاند. عجیب است که مسؤالان قادر بفهم عمق فاجعه ی که با ظلم خود میآفرینند نیستند. با هم ببینیم: http://manototv.com/news/8ssenw/news15385