درباره ما

 

ما بر آن باوریم که بتوانیم با خلوص نیّت و راستی از حقوق دانش آموزان ایرانی بهائی دفاع کنیم سوء تفاهامات را با همنوعان خود برطرف کنیم و همه افراد را فرا بخوانیم تا در خدمات توسعه اجتماعی اقتصادی مشارکت کنند و برای عزّت ایران و ایرانیان هر آنچه را که داریم در طَبَق اخلاص نهاده، تقدیم نمائیم.