پرفسور مریم میرزاخانی به جهان راز پرواز کرد


سایت ورقا مراتب همدردی و همدلی خود را برای پرواز ریاضی دان و دانشمند شهیر و جوان به جهان پنهان ابراز می دارد و این واقعه مؤلمه را به همسر و فرزند خردسالش به پدر و مادر عزیزش و به جهان دانش و فرزانگان کره خاکی تسلیت می گوید. 

روانش شاد و درجاتش عالی.

مریم میرزا خانی