زنگ مهر

سال تازه دانش اندوزي فرخنده باد


زنگها براي كه به صدا در ميآيند ؟

پائيز سوخته جان بار ديگر با لباسهاي هزار نقش خود آمد و رعد هاي غران و ابرهاي گريانش، خبرازآبپاشي كوچه پس كوچه ها و شهرو دشت و دمن داد تا بدانجا كه ممكن است از عبور شما رهگذران ديرآشنا غباري بر نخيزد و نفسهاي پر توان دانش آموزان خستگي ناپذير آزرده نشود.

پائيز صداي زنگهاي بيداريست صداي فصل دانش اندوزيست صداي حركت لشکر بيداريست كه لرزه به اندام جهل مي افكند اين زنگها براي آنان كه در خوابند به صدا در ميآيند اين صدا صداي ناقوس دلهاي دانش آموزان است كه خبر ازشكفتن ميليونها نهال اميد از دل اين مرز و بوم پر گهررا ميدهد اين صدا فرياد بيداريست كه پايان شب سيه را زمزمه ميكند. بنا بر اين، زنگها را كسي براي شما به صدا در نمي آورد، اين شمائيد كه زنگها را براي آنان كه در خوابند به صدا در ميآوريد.دانش آموزان دل افروز، اي پر گشودگان در آفتاب روز، آغاز فصل دانش بر شما فرزندان برومند ايران زمين بر شما پدران و مادران همراه بر شما معلم هاي دلسوز كه تبعيض را نميشناسيد فرخنده باد


پرنده كوچك شاخسار درخت شما

ورقا