ملت ها به دفاع از حقوق بشر در ايران بر مى خيزند

Untitled 1

ملت ها به دفاع از حقوق بشر در ايران بر مى خيزند


ژنو سرويس خبرى جامعۀ جهانى بهائى ٢٧ بهمن ١٣٨٨ (١٦فوريه ٢٠١٠) در نشست شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، كشورهاى مختلف از سراسر دنيا از وضعيت رو به وخامت حقوق بشر در ايران به شدت ابراز نگرانى كردند. در سخنرانى ها و اسنادى كه روزگذشته از جانب كشورها و گروه هاى مدافع حقوق بشر در نشست اين شورا در ژنو مطرح شد، ميزان عدم موفقيت ايران در اجراى تعهدات بين المللى اش در زمينۀ حقوق بشر تشريح شد. ديان علائى، نمايندۀ جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل در ژنو، پس از نشست ديروز شورا، كه به بررسى پروندۀ ...
...ادامه مطلب