جرم تراشی برای بهائیان باز داشت شده (یاران ایران)

 اتهام ارتباط با اسرائيل برای بهاييان بازداشت شده 

قاضی حسن حداد هفت بهايی بازداشت شده در ايران را  متهم به تشکيل يک گروه غيرقانونی و ارتباط با اسرائيل کرد.
وی در رابطه با آنچه که پرونده تشکيلات غيرقانونی بهاييت خوانده شده است، گفت:« هفت نفر از بهاييون اقدام به تشکيل گروهی غيرقانونی کرده و در اين راستا ارتباطاتی را با بعضی از کشورها از جمله اسراييل داشتند و دستوراتی را از آنها اخذ مي کرده تا اقداماتی را عليه نظام انجام دهند.»

قاضی حسن حداد اين مساله را عامل بازداشت اين هفت بهايی دانست و افزود:« آنها تمامی اتهامات خود از جمله تشکيل گروه غيرقانونی و ارتباط با اسراييل را پذيرفته اند.»
بر اساس اين گزارش، پرونده بهاييان بازداشت شده در شعبه اول بازپرسی دادسرای امنيت در دست رسيدگی است.
پيش از اين و در ارديبهشت ماه، اعلام شده بود که شش تن از «اعضای رهبری بهاييان ايران»، متشکل در گروهی که محفل ملی ايران ناميده شد، در روز ۲۵ ارديبهشت ماه بازداشت شده اند.
خبر بازداشت این عده توسط برخی از سازمان های بين المللی مانند سازمان عفو بين الملل نیز مورد تاييد قرار گرفت.
بر اساس بيانيه سازمان عفو بين الملل، فريبا کمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم در روز ۲۵ ارديبهشت پس از تفتيش وسايل شخصی، در منازل خود توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.
مهوش ثابت، نفر هفتم از اعضای رهبری جامعه بهائيان ايران، نيز در روز ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۶ در مشهد بازداشت شد که همچنان در بازداشت به سر می برد.
سازمان عفو بين الملل تصريح کرده بود که فريبا کمال آبادی، بهروز توکلی و جمال الدين خانجانی به دليل فعاليت های خود به نمايندگی از جامعه بهايی، پيشتر نيز بازداشت شده بودند.
فريبا کمال آبادی طائفی و بهروز توکلی سه سال پيش به هنگام سفر به استان خراسان، در شهر مشهد بازداشت شدند.
خانم کمال آبادی پس از چند ماه بازداشت آزاد شد. وی يکی از اعضای گروه کاری است که بر آموزش دينی  برای جامعه بهايی ايران نظارت دارد.
حکومت ايران، دينی را به عنوان «دين بهايی» به رسميت نمی شناسد و به تبع آن، نه تنها از هرگونه فعاليت پيروان اين دين جلوگيری می کند، بلکه بر اساس گفته های بهاييان، آنها در ايران از بسياری حقوق اوليه شهروندان نيز محروم می شوند.

  منبع خبر:

http://www.radiofarda.com/Article/2008/08/02/f6_Iran_HassanHadad_Cases.html