عید رضوان فرخنده باد

عید گل مبارک

عید گل، عید رضوان، روز جلوس حضرت بهاءالله بر کرسی ظهور بر همه مردمان فرخنده باد