سریال "سالهای مشروطه" جعل آشکار تاریخ

Untitled 1

بهائيان از تصوير ارائه شده از آئين بهائى در يک مجموعۀ تازۀ تلويزيونى در شبكۀ وابسته به حكومت ايران آزرده اند

ژنو سرويس خبرى جامعۀ جهانى بهائى ٢٤ بهمن ١٣٨٨ (١٣فوريه ٢٠١٠)
نمايش چهره اى موهن از حضرت بهاء الله و حضرت باب، مؤسسين آئين بهائى، در يک مجموعۀ تازۀ تلويزيونى در ايران، جامعۀ بهائى را عميقاً متأثر كرده است. در اين برنامه ها تصويرى توهين آميز و تحقيركننده از بنيانگذاران آئين بهائى، كه مورد احترام بهائيان در سراسر جهان هستند، ارائه مى شود. درحالی که حکومت ایران در صحنه‌های بین‌المللی، خود از جمله فعالان و معترضین علیه توهین به مقدسات دینی است، تهیه و پخش اين مجموعه از طرف رسانه‌ای وابسته به...