ایران و بهائیان

بوسه ای از جنس نور به پای کودک بهائی که جاودانه شد.

 http://nurizad.info/?p=22128

بوی جانی سوی جانم می وزد    بوی یار مهربانــــــــــم می وزد

دانش آموزان عزیز اگر همیشه زخم هست دوستان روشن ضمیری هم هستند که مرحمند. اگر رنج و سختی هست یاران با وفائی هستند که شهد و شکرند. محمد نوری زاد نام خود را در تاریخ انسانیتِ ایران جاودانه ساخت. بوسه او بر پای کودک ستم دیده ی بهائی از روی وجدان بیداریست که چراغش در دل بسیاری از مردم پاکسرشت ایران زمین روشن است. امثال این نفوس بر فرق روزگار قدم می نهد و خوبی ها و زیبائیها را جستجو  می کنند و می یابند و پرستش می کنند. ضمیر آنان به نور پر فروغ انسانیت همیشه روشن است.