رادیو پیام دوست

برنامه رادیو بهائی (پیام دوست) ، در ادامه آمده است:

وب سایت این رادیو www.bahairadio.org است. 

اطلاعات پخش راديو موج کوتاه پيام دوست:

بهار / تابستان بوقت طهران:
۷ تا ۴۵: ۷ صبح رديف ۴۱ متر برابر با ۷۴۶۰ کيلوهرتز
۱۰:۳٠ تا ۱۱:۱۵ شب رديف ۴۱ متر برابر با ۷۴۸۰ کيلوهرتز
پائيز / زمستان بوقت طهران:
۶ تا ۴۵: ۶ صبح رديف ۴۱ متر برابر با ۷۴۶۰ کيلوهرتز
۹:۳۰ تا ۱۰:۱۵ شب رديف ۴۱ متر برابر با ۷۴۸۰ کيلوهرتز